POOJAS

Mondays 7:00 PM Rudrabhishekam* at Chinmaya Kedar
Last Friday of every month 7:30 pm - 9:00 pm Vishnu Sahasranama & Lakshmi Astottaram chanting at Chinmaya Kedar
January 2015 16th Ayyappa Pooja 6 PM - 9 PM 17th Ganesh Homam/Pongal Celebrations 7:30 AM - 9:00 AM 17th Ayyappa Puja 3:00 PM - 7:00 PM 17th Pongal Celebrations 9:45 AM